Obchodní podmínky

V Š E O B E C N É  O B C H O D N Í  P O D M Í N K Y

a

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

 

ČÁST A

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky obchodní společnosti Tym – motorsport, s.r.o., IČ: 01957431, DIČ CZ01957431, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213846 (dále jen „Prodávající“).

I.

Úvodní ustanovení a základní pojmy

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

SpotřZ“), a dalších platných a účinných právních předpisů.

1.2. Zákazníkem Prodávajícího je buď:

a) spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) SpotřZ (dále jen „ Spotřebitel“)

b) osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel “) (tyto dva typy zákazníků společně dále jen „ Kupující“).

1.3. VOP upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy o nákupu zboží (dále jen „Zboží“) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1.4. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.5. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu Zboží.

II.

Sdělení před uzavřením smlouvy pro Kupující

2.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy.

2.2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím Zboží Kupujícím od Prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány.

2.3. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná.

2.4. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé Prodávajícího mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu.

2.5. Kupující může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář umístěný na webových stránkách Prodávajícího, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III.

Objednávka Zboží

3.1. Kupující může provést u Prodávajícího objednávku Zboží následujícími způsoby:

a) prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího umístěného na webové adrese

https://skodaveteran.com (dále jen „E-shop“),

b) elektronickou poštou na adresu obchod@tym-motorsport.cz (dále jen „E-mail Prodávajícího“),

c) datovou zprávou do datové schránky ID: pjqyr4c (dále jen „Datová schránka Prodávajícího“),

d) osobně v provozovně Prodávajícího sídlící na adrese Tymákov 278, 332 01 Tymákov

(dále jen „Provozovna Prodávajícího“),

e) telefonicky na telefonním čísle +420 773 307 104 (dále jen „Telefon Prodávajícího“), s následným potvrzením dle písm. a), b), nebo c) tohoto odstavce.

3.2. Objednávky prováděné osobně a telefonicky lze realizovat kdykoliv v rámci otevírací doby Provozovny Prodávajícího.

3.3. Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes E-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího.

3.4. Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného Zboží informován prostřednictvím e-mailu, nebo datové schránky. Délka doručování objednaného Zboží.

cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Prodávajícího nebo jeho dopravců, o čemž bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat.

IV.

Provozní doba

4.1. Objednávky přes E-shop Prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

4.2. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese Prodávající odpovědnost za nedodržení provozní doby E-shopu.

4.3. Provozní doba Provozovny Prodávajícího je uvedena na E-shopu a může se měnit.

V.

Kupní smlouva

5.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na E-shop. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu e- mailem, a to na adresu e-mailu Kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran, nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se:

a) již Zboží nevyrábí,

b) již Zboží nedodává,

c) výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží,

d) u Zboží na E-shopu zobrazuje zjevně mylná cena.

5.2. V případě, že Kupující zaplatil již část kupní ceny, nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

5.3. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ OBJEDNAT s povinností platby“.

5.4. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího. Takové Zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem v čtrnáctidenní lhůtě dle § 1829 odst. 1 OZ, je Kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným Zbožím Prodávajícímu.

5.5. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u Zboží označeného pojmem

Na dotaz“ v případě, že Zboží již není možné dodat, ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou Kupujícímu peníze vráceny.

5.6. V případě, že Kupující v objednávce zvolí kombinaci osobního vyzvednutí v Provozovně Prodávajícího a úhrady kupní ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající při vyzvednutí Zboží oprávněn ověřit totožnost Kupujícího dle dokladu totožnosti Kupujícího.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající vystaví daňový doklad – fakturu v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „DPHZ“), ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání Zboží a zašle jej Kupujícímu v elektronické podobě, s čímž Kupující souhlasí.

5.8. V případě, že Prodávající Kupujícímu nezaslal záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad, který Prodávající zaslal Kupujícímu.

VI.

Ceny

6.1. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „ DPH“).

6.2. Všechny ceny jsou smluvní. V E-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku.

6.3. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání Zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

6.4. V případě předobjednávky Zboží označeného pojmem „Na dotaz“ Kupujícím je cena takového Zboží pouze předběžná. Výsledná cena Zboží se tak může lišit. O změně ceny bude Prodávající Kupujícího informovat. Kupní cena Zboží bude stanovena až po naskladnění Zboží Prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude Prodávajícím vrácen nebo Kupujícím doplacen před dodáním Zboží, pokud se Kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u Zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. V případě podstatné změny termínu dodání (tj. minimálně čtrnáct dní) má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Změní-li se okolnosti, z nichž Prodávající vycházel v okamžiku předobjednání Zboží Kupujícím do té míry, že na Prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byl předobjednávkou vázán, má Prodávající právo předobjednávku zrušit bez dalšího a následně o tom informovat Kupujícího.

6.5. Pokud Prodávající vykoupil Zboží od neplátce DPH a nabízí je v kategorii použito, zánovní nebo rozbaleno, je cena Zboží vyčíslena bez DPH v souladu s § 90 DPHZ. Kupující bere na vědomí, že tato skutečnost může být zohledněna až ve faktuře za předmětnou objednávku.

6.6. Kupující bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.

6.7. Akční ceny platí do vyprodání zásob Prodávajícího či při uvedení počtu kusů akčního Zboží do vyprodání stanoveného počtu kusů akčního Zboží nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

6.8. Původní cena (na E-shopu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních třicet dní před zlevněním, za niž předmětné Zboží Prodávající nabízel na E-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně jako např. slevové kódy). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je Zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu devadesáti dní.

6.9. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná Zboží nebo související služby (dopravu, pojištění prodloužené záruky apod.) za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Prodávajícího či pochybení personálu Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku, o čemž Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

a) cena Zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu či obvyklou cenu Zboží),

b) u ceny Zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer,

c) sleva na Zboží přesahuje 50 %, aniž by Zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.

6.10. Prodávající upozorňuje, že E-shop i u Zboží se zjevně chybnou cenou automaticky uvádí informaci, že se jedná o Zboží zlevněné, resp. o Zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je Zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně Zboží je proto Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.

VII.

Platební podmínky

7.1. Prodávající akceptuje platbu za Zboží.

a) bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 270825758/0300,

b) hotově na pokladně v Provozovně Prodávajícího,

c) dobírkou prostřednictvím vybraného provozovatele doručovacích služeb.

7.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny a všech případných smluvních nebo zákonných sankcí ve vlastnictví Prodávajícího.

7.3. Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

7.4. Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

7.5. Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s Prodávajícím nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující je odpovědný za správnost údajů pro vrácení peněžních prostředků, které sdělí Prodávajícímu v případě, že není možné peněžní prostředky vrátit stejný způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník platil v hotovosti na prodejně nebo kurýrovi, a Prodávající nemá k dispozici jiné platební údaje Kupujícího), či v případě, kdy Prodávající na základě vlastního uvážení vyhoví požadavku Kupujícího na změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

VIII.

Dodací podmínky

8.1. Prodávající je povinen dodat objednané Zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která je závislá na Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží.

8.2. Pro účely VOP se Zboží považuje za dodané:

a) převzetím Zboží Kupujícím v provozovně Prodávajícího,

b) předáním Zboží Kupujícímu na adrese určené Kupujícím, zajišťuje-li dopravu Prodávající pro Kupujícího na náklady Kupujícího,

c) předáním Zboží k dopravě, zajišťuje-li dopravu Kupující na vlastní náklady prostřednictvím třetí osoby, kterou si sám zvolil.

8.3. Náklady na dopravu nese Kupující, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno v individuálním případě jinak, zejména při odběru většího množství Zboží nebo Zboží větší hodnoty.

8.4. Prodávající nenese odpovědnost a není v prodlení s dodáním Zboží v důsledku a po dobu působení vyšší moci. Za vyšší moc se pro účely VOP považují zejména, nikoliv však výhradně, živelné katastrofy, stávky, dopravní a letecké nehody.

8.5. Nebezpečí škody na Zboží předchází z Prodávajícího na Kupujícího dodáním Zboží.

IX.

Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

9.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se Zboží hodí k účelu, který Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i Právo od smlouvy odstoupit.

9.4. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit součást Zboží nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

9.5. Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedena delší doba, je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží následovně:

a) u nového Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí,

b) u rozbaleného Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí,

c) u zánovního Zboží a použitého Zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

9.6. Pro účely VOP se za:

a) rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní,

b) zánovní Zboží považuje takové Zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a Zboží je plně funkční,

c) použité Zboží považuje takové Zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.

9.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

9.8. Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného Zboží obvyklá a nebylo-li Prodávajícím u Zboží výslovně uvedeno, že je dané Zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.

X.

Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

10.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (E-shop), má Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti dní, která běží, jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu Provozovny Prodávajícího, na E-mail Prodávajícího, Spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy v podobě přílohy č. 1 VOP.

10.2. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a Spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

10.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) poskytování služeb, které Prodávající poskytl s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b) dodávce Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím,

e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g) dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

h) dodávce novin, periodik nebo časopisů,

i) dopravě nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

j) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Prodávající informuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on- line nelze od takové smlouvy odstoupit.

10.4. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.5. Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

10.6. V případě, že Spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání Zboží vzniklé v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím) do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal, pokud Spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení Zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

10.7. Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů dle § 1829 odst. 1 OZ není možností bezplatného zapůjčení Zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dní od převzetí Zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí Prodávajícímu do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst

svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle

§ 1833 OZ.

10.8. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

XI.

Právo na odstoupení od smlouvy Podnikatelem

11.1. Podnikateli může být ze strany Prodávajícího v odůvodněných případech umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného Zboží vyšší než 100.000, - Kč vč. DPH, není takové odstoupení od smlouvy možné vůbec.

11.2. Bude-li umožněno Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota Zboží.

11.3. Bude-li umožněno Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené Zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Podnikatel bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení Zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení Zboží do prodeje.

11.4. Náhrada za snížení hodnoty Zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení Zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Podnikateli.

11.5. Podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li Podnikatel Zboží ještě před objevením vady,

c) prodal-li Podnikatel Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil- li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a Prodávající umožní Podnikateli odstoupit od smlouvy, vrátí Podnikatel Prodávajícímu vše, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

11.6. Neoznámil-li Podnikatel vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

XII.

Následný prodej Zboží

12.1. Pokud Kupující Zboží prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, je povinen o tom Prodávajícího informovat:

a) na E-mail Prodávajícího,

b) osobně v Provozovně Prodávajícího,

c) do Datové schránky Prodávajícího,

a) telefonicky na Telefon Prodávajícího, následně potvrzené dle písm. a) b), nebo c) tohoto odstavce.

12.2. Oznámení provedené podle písm. a), b), nebo c) předchozího odstavce musí obsahovat:

a) jméno, příjmení a adresu Kupujícího,

b) číslo a datum objednávky,

c) jméno a příjmení osoby, na kterou přešlo vlastnictví Zboží,

d) datum, kdy došlo k převodu vlastnictví Zboží,

e) datum a vlastnoruční, nebo zaručený elektronický podpis Kupujícího, to neplatí v případě komunikace dle písm. c) předchozího odstavce.

12.3. Nebude-li o převodu Zboží Kupující Prodávajícího informovat, považuje Prodávající tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

ČÁST B

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád obchodní společnosti Tym – motorsport, s.r.o., IČ: 01957431, DIČ CZ01957431, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213846.

I.

Oznámení reklamace

1.1. Kupující je povinen prokázat nákup Zboží (nejlépe dokladem o koupi).

1.2. Kupující je povinen vady plnění oznámit Prodávajícímu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy se Kupující o této vadě Zboží dozvěděl anebo dozvědět mohl a měl při náležité péči a běžné obezřetnosti. Oznámení provede Kupující:

a) na E-mail Prodávajícího,

b) osobně v Provozovně Prodávajícího,

c) do Datové schránky Prodávajícího,

d) telefonicky na Telefon Prodávajícího, následně potvrzené dle písm. a) b), nebo c) tohoto odstavce.

1.3. Oznámení provedené podle písm. a), b), nebo c) předchozího odstavce musí obsahovat:

a) jméno, příjmení a adresu Kupujícího,

b) číslo a datum objednávky,

c) specifikaci uplatňované vady tak, aby nebyla zaměnitelná s jinou,

d) informaci o tom, zda se jedná o vadu zjevnou nebo skrytou a odstranitelnou či neodstranitelnou,

e) skutečnosti rozhodné pro posouzení včasnosti uplatnění vady Zboží,

f) nárok uplatňovaný Kupujícím z této vady,

g) datum a vlastnoruční, nebo zaručený elektronický podpis Kupujícího, to neplatí v případě komunikace dle písm. c) předchozího odstavce.

II.

Předání Zboží k reklamaci a jeho převzetí Kupujícím zpět

2.1. Kupující je povinen na své vlastní náklady doručit Prodávajícímu reklamované Zboží k posouzení oprávněnosti reklamace a jejímu vyřízení. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání, nebo doručení Zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být k přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

2.2. V případě nedodání kompletního reklamovaného Zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, bude při odstoupení Kupujícího od smlouvy Kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

2.3. Kupující tímto výslovně souhlasí s tím, že Prodávající je oprávněn reklamaci bez dalšího odmítnout, nebude-li oznámení a reklamované Zboží doručeno Prodávajícímu v uvedené lhůtě nebo nebude-li toto oznámení splňovat požadovaný obsah. Nároky Kupujícího z předmětné vady Zboží tím zanikají.

2.4. Kupující je povinen zkontrolovat přebírané Zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost Zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

2.5. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do třiceti dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než šedesát dnů od podání reklamace.

2.6. V případě, že reklamace není převzata Kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude Prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení Zboží ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

2.7. Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží z vyřízené reklamace do šesti měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

III.

Průběh reklamačního řízení

3.1. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

3.2. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.3. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

3.4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí.

3.5. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději ve lhůtě třiceti dnů ode dne jejího písemného oznámení Kupujícím.

3.6. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, e-mailem, nebo datovou zprávou. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

3.7. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.8. Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka Zboží o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.

IV.

Testování závady

4.1. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím. Pro uvedení závady Prodávající doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

4.2. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

4.3. Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Prodávající nenese odpovědnost za provedení opravy.

4.4. Před provedením placené opravy bude Kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do šedesáti dnů ode dne následujícího po přijetí Zboží Prodávajícím. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

V.

Výsledek reklamačního řízení

5.1. V rámci reklamačního řízení a testování závady je reklamace Prodávajícím uznána za oprávněnou, nebo neoprávněnou.

5.2. V případě neoprávněné reklamace je Prodávající Podnikateli oprávněn přefakturovat náklady autorizovaného servisu za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

VI.

Zamítnutí reklamace

6.1. Prodávající má právo zamítnout reklamaci Zboží v následujících případech:

a) Zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání Zboží k reklamačnímu řízení,

b) přístup do Zboží je chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, a Kupující při uplatnění reklamace tuto ochranu nezrušil, nebo heslo neuvedl v popisu závady,

c) Zboží není v tovární konfiguraci.

VII.

Výluky

7.1. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí Zboží a nijak neomezují právo Kupujícího Zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je Zboží určeno.

7.2. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

a) mechanickým poškozením Zboží,

b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,

c) používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o Zboží,

e) poškozením Zboží či jeho části počítačovým virem apod.,

f) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není Kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,

g) poškozením Zboží způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

i) poškozením Zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

j) při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,

k) poškozením Zboží přírodními živly nebo vyšší mocí,

l) použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

m) použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

7.3. Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti Zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití Zboží.

VIII.

Náhrada nákladů reklamačního řízení

8.1. Kupující má vůči Prodávajícímu právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

ČÁST C

ZÁVĚREČNÁ ČÁST I.

Společná ustanovení

1.1. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas s VOP a Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí VOP a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na VOP a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.2. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.3. Ujednání a definice Reklamačního řádu mají přednost před ujednáními a definicemi VOP. Pokud Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

1.4. Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím E-mailu Prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mail, nebo do datové schránky Kupujícího.

1.5. Jak Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího je popsáno v dokumentu Ochrana osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

1.6. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním obchodní činnosti Prodávajícího.

1.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

1.8. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

1.9. V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

II.

Přechodná a závěrečná ustanovení

2.1. VOP a Reklamační řád jsou platné a účinné od 1. 1. 2023, ve znění uvedeném na E-shopu Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Pro smlouvy uzavřené před platností a účinností VOP a Reklamačního řádu platí všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád platné a účinné v den uzavření kupní smlouvy. Znění VOP a Reklamačního řádu může Prodávající jednostranně měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP a Reklamačního řádu.

ČÁST D

PŘÍLOHY I.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající: Tym – motorsport, s.r.o., IČ: 01957431, adresa provozovny: Tymákov 278, 332 01 Tymákov, e-mail: obchod@tym-motorsport.cz, ID datové schránky: pjqyr4c

Jméno a příjmení Kupujícího:

Adresa Kupujícího:

E-mail Kupujícího:

Datová schránka Kupujícího:

Číslo a datum objednávky (uzavření kupní smlouvy):

Specifikace Zboží:

Prohlášení: Tímto prohlašuji, že odstupuji od kupní smlouvy.

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků: hotově – na číslo bankovního účtu:1

Datum:

Podpis:


1 Nehodící seškrtněte, případně doplňte

 

II.

Formulář pro reklamaci

Prodávající: Tym – motorsport, s.r.o., IČ: 01957431, adresa provozovny: Tymákov 278, 332 01 Tymákov, e-mail: obchod@tym-motorsport.cz, ID datové schránky: pjqyr4c

Jméno a příjmení Kupujícího:

Adresa Kupujícího:

E-mail Kupujícího:

Datová schránka Kupujícího:

Číslo a datum objednávky (uzavření kupní smlouvy):

Specifikace Zboží:

Popis vady Zboží:

Vada: skrytá – zjevná2

Vada: odstranitelná – neodstranitelná3

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:4

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků: hotově – na číslo bankovního účtu: Datum:

Podpis:

 

2 Nehodící seškrtněte

3 Nehodící seškrtněte

4 Nehodící seškrtněte, případně doplňte